سرویس های محدود حجمی

 


 

  مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.

 به کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.

 هزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.

حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین میشود و حداقل نرخ بیت تضمین شده  برای مشترکین، به میزان یک هشتم نرخ بیت خط ایشان می باشد.

منظور از ترافیک هر دوره مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است .

 مطابق مصوبه 237 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، قیمت سرویس های فوق بر اساس هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه و هزینه ترافیک می باشد.

 برای مصارف کسری از گیکا بایت ، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود.

 ترافیک اضافه خریداری شده در هردوره توسط مشترک ، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.