مراکز مخابراتی تحت پوشش در شهر تهران

۸۸۲۱ , ۸۸۰۳ , ۸۸۰۴ , ۸۸۰۶ , ۸۸۶۰ , ۸۸۶۲ , ۸۸۰۵ , ۸۸۶۱ ,

شیخ فضل الله نوری

۷۷۹۵ , ۷۷۹۰ , ۷۷۹۷ , ۷۷۹۳ , ۷۷۹۴ , ۷۷۹۱ , ۷۷۹۲ ,

نبوت

۳۳۰۷ , ۳۳۱۹ , ۳۳۱۷ , ۳۳۱۰ , ۳۳۱۶ , ۳۳۱۸ , ۳۳۰۹ , ۳۳۰۸ , ۳۳۰۶ , ۳۳۰۵ ,

اشرفی اصفهانی

۶۶۸۵ , ۶۶۳۶ , ۶۶۸۸ , ۶۶۸۳ , ۶۶۸۴ , ۶۶۱۵ , ۶۶۸۶ , ۶۶۳۵ , ۶۶۳۷ , ۶۶۳۸ , ۶۶۸۷ , ۶۶۱۹ , ۶۶۸۹ ,

مالک اشتر

۳۳۸۰ , ۳۳۸۱ , ۳۳۶۶ , ۳۳۸۴ , ۳۳۸۲ , ۳۳۶۴ , ۳۳۱۵ , ۳۳۸۳ , ۳۳۱۴ , ۳۳۶۷ , ۳۳۶۵ , ۳۶۰۵ ,

هجرت

۷۷۲۳ , ۷۷۱۹ , ۷۷۲۱ , ۷۷۲۴ , ۷۷۴۴ , ۷۷۴۵ , ۷۷۲۰ , ۷۷۴۹ , ۷۷۸۰ , ۷۷۱۳ , ۷۷۱۸ , ۷۷۲۷ , ۷۷۲۲ , ۷۷۸۹ ,

حکمت شعار

۴۴۷۰ , ۴۴۷۳ , ۴۴۷۵ , ۴۴۷۷ , ۴۴۷۱ , ۴۴۷۶ , ۴۴۷۹ , ۴۴۷۴ , ۴۴۷۲ ,

حق شناس

۵۵۶۰ , ۵۵۱۶ , ۵۵۵۸ , ۵۵۸۰ , ۵۵۶۳ , ۵۵۶۱ , ۵۵۵۷ , ۵۵۶۹ , ۵۵۸۱ , ۵۵۵۹ , ۵۵۶۲ , ۵۵۸۹ , ۵۵۱۵ ,

قندی

۷۷۶۰ , ۷۷۶۴ , ۷۷۶۶ , ۷۷۵۰ , ۷۷۵۳ , ۷۷۶۱ , ۷۷۶۸ , ۷۷۶۲ , ۷۷۵۱ , ۷۷۶۳ , ۷۷۶۷ , ۷۷۶۵ , ۷۷۵۲ ,

ولیعصر

۷۷۵۸ , ۷۷۵۹ , ۷۷۵۶ , ۷۷۵۴ , ۷۷۵۵ , ۷۷۵۷ , ۷۷۱۵ ,

نظری

۸۸۹۶ , ۸۸۹۷ , ۸۸۹۵ , ۸۸۳۹ , ۸۸۹۹ , ۸۸۹۸ ,

مدنی

۷۷۱۶ , ۷۷۱۵ , ۷۷۴۰ , ۷۷۴۸ , ۷۷۱۷ , ۷۷۴۳ , ۷۷۴۲ , ۷۷۴۶ , ۷۷۴۱ , ۷۷۴۷ , ۷۷۹۸ , ۷۷۷۵ ,

امامت

۸۸۱۵ , ۸۸۴۶ , ۸۸۴۰ , ۸۸۴۲ , ۸۸۴۴ , ۸۶۰۳ , ۸۸۴۳ , ۸۸۴۷ , ۸۸۴۵ , ۸۶۰۲ , ۸۸۴۱ , ۸۶۰۱ , ۸۸۱۴ ,

بهشتی

۳۳۷۱ , ۳۳۰۳ , ۳۳۷۳ , ۳۳۴۳ , ۳۶۶۲ , ۳۳۰۰ , ۳۳۷۲ , ۳۳۶۸ , ۳۳۰۲ , ۳۳۰۱ , ۳۳۶۹ , ۳۳۰۴ , ۸۸۸۸ , ۳۳۷۰ ,

الغدیر

۴۴۳۹ , ۴۴۳۶ , ۴۴۳۲ , ۴۴۳۴ , ۴۴۳۳ , ۴۴۳۱ , ۴۴۳۰ , ۴۴۳۵ , ۴۴۳۷ , ۴۴۹۵ ,

کاظمیان

۵۵۰۵ , ۵۵۰۴ , ۵۵۳۵ , ۵۵۰۹ , ۵۵۰۸ , ۵۵۳۴ , ۵۵۳۲ , ۵۵۰۷ , ۵۵۳۱ , ۵۵۳۰ , ۵۵۰۶ , ۵۵۳۳ ,

بعثت

۲۲۴۷ , ۲۲۴۵ , ۲۲۴۸ , ۲۲۴۹ , ۲۲۴۴ , ۲۲۴۶ , ۲۲۱۹ ,

محلاتی

۶۶۳۰ , ۶۶۲۲ , ۶۶۲۱ , ۶۶۲۹ , ۶۶۲۴ , ۶۶۲۳ , ۶۶۲۰ , ۶۶۳۱ , ۶۶۳۲ ,

کرمی

۲۲۱۲ , ۲۲۰۹ , ۲۲۱۱ , ۲۲۰۷ , ۲۲۰۸ , ۲۲۳۵ , ۲۲۳۸ , ۲۲۳۷ , ۲۲۳۶ , ۲۲۰۶ , ۲۲۱۳ , ۲۲۱۴ , ۲۲۳۴ ,

سلمان فارسی

۶۶۱۸ , ۶۶۲۷ , ۶۶۲۸ , ۶۶۲۵ , ۶۶۲۶ ,

بخششی

۵۵۱۴ , ۵۵۱۷ , ۵۵۷۶ , ۵۵۷۵ , ۵۵۷۸ , ۵۵۷۱ , ۵۵۱۳ , ۵۵۷۳ , ۵۵۷۰ , ۵۵۷۲ , ۵۵۷۷ , ۵۵۷۴ , ۵۵۷۹ ,

سیدالشهداء

۴۴۹۰ , ۴۴۹۱ ,

ثابت قدم

۷۷۹۶ , ۷۷۳۵ , ۷۷۳۹ , ۷۷۷۹ , ۷۷۳۳ , ۷۷۱۱ , ۷۷۷۸ , ۷۷۱۴ , ۷۷۳۴ , ۷۷۱۲ , ۷۷۳۲ , ۷۶۷۹ ,

اکبری

۸۸۵۸ , ۸۸۶۸ , ۸۸۰۷ , ۸۸۵۷ , ۸۸۵۶ , ۸۸۶۹ , ۸۸۰۸ , ۸۸۳۶ , ۸۸۰۹ , ۸۸۵۹ , ۸۸۳۸ , ۸۸۳۷ ,

مرحوم نهری

۶۶۹۴ , ۶۶۵۷ , ۶۶۴۳ , ۶۶۹۲ , ۶۶۹۰ , ۶۶۵۶ , ۶۶۵۸ , ۶۶۵۹ , ۶۶۴۲ , ۶۶۱۲ , ۶۶۹۳ , ۶۶۹۱ ,

توحید

۴۴۸۵ , ۴۴۸۶ , ۴۴۸۲ , ۴۴۸۳ , ۴۴۸۴ , ۴۴۸۱ , ۴۴۸۰ , ۴۴۸۷ ,

یزدان پناه

۶۶۷۴ , ۶۶۷۶ , ۶۶۷۳ , ۶۶۳۴ , ۶۶۷۱ , ۶۶۷۲ , ۶۶۷۰ , ۶۶۷۵ ,

حافظ

۳۳۳۹ , ۳۳۶۳ , ۳۶۶۵ , ۳۳۷۴ , ۳۳۷۷ , ۳۳۷۵ , ۳۳۳۷ , ۳۳۳۸ , ۳۳۷۶ ,

عرب سرخی

۵۵۸۸ , ۵۵۸۲ , ۵۵۸۵ , ۵۵۸۳ , ۵۵۸۴ , ۵۵۸۷ , ۵۵۸۶ ,

خوشقدم

۳۳۸۷ , ۳۳۵۷ , ۳۳۴۶ , ۳۳۴۸ , ۳۳۴۵ , ۳۳۴۷ , ۳۳۸۶ , ۳۶۶۴ , ۳۳۴۹ ,

مشهدی مهدی

۳۳۳۲ , ۳۳۷۹ , ۳۳۳۵ , ۳۳۷۸ , ۳۳۳۴ , ۳۶۶۰ , ۳۳۳۶ , ۳۳۳۳ , ۳۳۳۰ , ۳۳۳۱ , ۳۳۲۵ ,

پیروزی

۵۵۴۰ , ۵۵۴۱ , ۵۵۴۳ , ۵۵۴۲ ,

نواب صفوی

۶۶۷۸ , ۶۶۸۰ , ۶۶۸۲ , ۶۶۸۱ , ۶۶۷۹ , ۶۶۳۹ ,

محسنیان

۴۴۶۰ , ۴۴۴۱ , ۴۴۴۲ , ۴۴۴۷ , ۴۴۴۴ , ۴۴۴۵ , ۴۴۶۱ , ۴۴۴۸ , ۴۴۸۹ , ۴۴۴۰ , ۴۴۴۶ , ۴۴۶۲ , ۴۴۴۳ , ۴۴۴۹ ,

پیام نور

۲۲۹۳ , ۲۲۹۸ , ۲۲۹۵ , ۲۲۹۶ , ۲۲۹۴ , ۲۲۹۷ ,

لطیفی

۵۵۳۸ , ۵۵۳۷ , ۵۵۴۹ , ۵۵۴۷ , ۵۵۳۶ , ۵۵۴۸ , ۵۵۳۹ ,

مهدیه

۲۶۲۱ , ۲۲۰۵ , ۲۲۰۳ , ۲۶۲۰ , ۲۲۶۶ , ۲۲۰۲ , ۲۲۶۵ , ۲۲۰۱ , ۲۲۰۴ ,

استقلال

۷۷۰۵ , ۷۷۰۴ , ۷۷۰۸ , ۷۷۳۸ , ۷۷۳۷ , ۷۷۰۷ , ۷۷۰۶ , ۷۷۳۶ ,

گمنام

۸۸۲۰ , ۸۸۶۶ , ۸۸۷۸ , ۸۸۶۷ , ۸۸۱۹ , ۸۸۸۷ , ۸۸۷۷ , ۸۸۶۴ , ۸۸۶۵ , ۸۸۸۸ , ۸۸۷۹ , ۸۸۸۵ ,

کلانتری

۴۴۹۶ , ۴۴۰۸ , ۴۴۰۵ , ۴۴۰۰ , ۴۴۰۲ , ۴۴۰۷ , ۴۴۰۱ , ۴۴۰۶ , ۴۴۹۵ , ۴۴۰۴ , ۴۴۰۹ , ۴۴۹۷ , ۴۴۰۳ ,

کاشانی

۲۲۶۳ , ۲۲۶۱ , ۲۶۶۰ , ۲۲۶۰ , ۲۲۶۴ , ۲۲۶۲ , ۲۲۰۰ ,

باهنر

۲۲۱۷ , ۲۲۱۸ , ۲۲۴۰ , ۲۲۴۲ , ۲۲۴۳ , ۲۲۴۱ , ۲۶۸۰ ,

جعفری

۳۳۱۲ , ۳۳۵۶ , ۳۳۵۰ , ۳۳۵۵ , ۳۳۵۲ , ۳۳۵۴ , ۳۳۴۴ , ۳۳۵۱ , ۳۳۱۳ ,

دیالمه

۴۴۲۲ , ۴۴۲۶ , ۴۴۲۱ , ۴۴۲۳ , ۴۴۲۷ , ۴۴۲۴ , ۴۴۲۸ , ۴۴۲۵ , ۴۴۲۹ , ۴۴۲۰ ,

سعادتمند

۵۵۲۵ , ۵۵۲۸ , ۵۵۲۴ , ۵۵۲۷ , ۵۵۲۶ , ۵۵۲۹ , ۵۵۱۷ ,

ایروانی

۲۲۶۸ , ۲۲۲۴ , ۲۲۳۹ , ۲۲۲۳ , ۲۲۲۱ , ۲۲۲۰ , ۲۲۶۷ , ۲۲۶۹ , ۲۲۹۹ ,

غریبی

۶۶۹۸ , ۶۶۴۸ , ۶۶۹۷ , ۶۶۴۰ , ۶۶۴۶ , ۶۶۴۹ , ۶۶۴۷ , ۶۶۴۱ , ۶۶۹۶ , ۶۶۹۵ , ۶۶۴۵ ,

دانشگاه

۵۵۰۰ , ۵۵۹۸ , ۵۵۵۳ , ۵۵۵۰ , ۵۵۰۳ , ۵۵۵۴ , ۵۵۴۴ , ۵۵۱۰ , ۵۵۹۹ , ۵۵۵۲ , ۵۵۰۲ , ۵۵۵۱ , ۵۵۰۱ ,

۱۳ آبان

۷۷۷۴ , ۷۷۷۲ , ۷۷۲۹ , ۷۷۷۰ , ۷۷۸۶ , ۷۷۷۳ , ۷۷۸۷ , ۷۷۸۸ , ۷۷۷۱ ,

عاطف

۷۷۳۱ , ۷۷۰۲ , ۷۷۰۱ , ۷۷۳۰ , ۷۷۰۰ ,

آل اسحاق

۶۶۰۵ , ۶۶۰۸ , ۶۶۰۰ , ۶۶۰۳ , ۶۶۰۴ , ۶۶۰۷ , ۶۶۰۶ , ۶۶۰۹ , ۶۶۰۱ , ۶۶۱۹ , ۶۶۱۵ , ۶۶۰۲ ,

فرداسدی

۲۲۵۸ , ۲۲۵۷ , ۲۲۵۴ , ۲۲۵۶ , ۲۲۷۶ , ۲۲۷۹ , ۲۲۵۵ , ۲۲۷۸ , ۲۲۷۷ , ۲۲۵۹ ,

پاسداران

۲۲۷۱ , ۲۲۷۰ , ۲۲۷۵ , ۲۲۷۲ , ۲۲۷۳ , ۲۲۷۴ , ۲۶۸۵ ,

دستغیب

۴۴۱۷ , ۴۴۱۰ , ۴۴۱۴ , ۴۴۱۱ , ۴۴۱۲ , ۴۴۱۶ , ۴۴۱۵ , ۴۴۱۳ , ۴۶۰۹ ,

زارعی

۳۳۹۸ , ۳۳۹۷ , ۳۶۰۵ , ۳۳۹۳ , ۳۳۹۹ , ۳۳۹۴ , ۳۳۹۶ , ۳۳۹۰ , ۳۳۱۱ , ۳۳۹۵ , ۳۳۹۱ , ۳۳۹۲ ,

ملت

۶۶۵۲ , ۶۶۵۰ , ۶۶۵۳ , ۶۶۵۱ , ۶۶۵۵ , ۶۶۵۶ ,

چمران

۳۳۴۱ , ۳۳۴۲ , ۳۳۴۰ ,

نبوی

۶۶۱۰ , ۶۶۶۳ , ۶۶۶۰ , ۶۶۶۵ , ۶۶۶۲ , ۶۶۶۹ , ۶۶۶۴ , ۶۶۶۷ , ۶۶۶۸ , ۶۶۳۹ , ۶۶۶۱ , ۶۶۶۶ , ۶۶۱۹ , ۶۶۱۵ ,

ابوذر

۴۴۶۴ , ۴۴۶۵ , ۴۴۶۶ , ۴۴۶۷ , ۴۴۶۳ , ۴۴۶۹ , ۴۴۶۸ ,

صالح طبری

۲۲۹۰ , ۲۲۲۷ , ۲۲۲۶ , ۲۲۹۲ , ۲۲۲۲ , ۲۶۴۱ , ۲۲۲۵ , ۲۲۹۱ , ۲۶۴۰ ,

قدوسی

۸۸۵۲ , ۸۸۵۱ , ۸۸۵۴ , ۸۸۷۴ , ۸۸۵۳ , ۸۸۵۰ , ۸۸۷۳ , ۸۸۷۵ , ۸۸۷۶ ,

آزادگان

۳۳۸۸ , ۳۳۶۲ , ۳۳۶۰ , ۳۳۸۹ , ۳۳۶۱ ,

درزی

۲۲۸۳ , ۲۶۱۰ , ۲۲۲۸ , ۲۲۸۱ , ۲۶۱۱ , ۲۲۲۹ , ۲۶۱۲ , ۲۰۱۰ , ۲۲۸۰ , ۲۶۱۳ , ۲۲۸۲ ,

جماران

۵۵۹۳ , ۵۵۹۰ , ۵۵۹۵ , ۵۵۹۶ , ۵۵۹۲ , ۵۵۹۷ , ۵۵۹۱ ,

منتظری

۷۷۲۵ , ۷۷۰۳ , ۷۷۸۱ , ۷۷۲۸ , ۷۷۸۳ , ۷۷۸۴ , ۷۷۹۹ , ۷۷۸۲ , ۷۷۶۹ , ۷۷۲۶ ,

آیت

۵۵۶۷ , ۵۵۶۴ , ۵۵۴۶ , ۵۵۶۸ , ۵۵۶۵ , ۵۵۶۶ ,

رمضانی

۴۴۵۷ , ۴۴۵۰ , ۴۴۵۲ , ۴۴۵۳ , ۴۴۵۶ , ۴۴۵۹ , ۴۴۵۴ , ۴۴۵۱ ,

توکلی

۸۸۲۶ , ۸۸۲۸ , ۸۸۲۴ , ۸۸۲۷ , ۸۸۲۳ , ۸۸۲۵ , ۸۶۰۱ , ۸۸۴۸ ,

نصرالهی

۲۲۸۹ , ۲۲۸۶ , ۲۲۸۴ , ۲۲۸۵ , ۲۲۸۸ , ۲۲۸۷ ,

مفتح

۸۸۴۸ , ۸۸۱۰ , ۸۸۷۰ , ۸۸۷۱ , ۸۸۷۲ , ۸۸۵۵ ,

مطهری

۵۵۱۹ , ۵۵۲۳ , ۵۵۲۲ , ۵۵۲۰ , ۵۵۲۱ ,

بختیاری

۸۸۹۱ , ۸۸۸۹ , ۸۸۹۳ , ۸۸۹۲ , ۸۸۸۰ , ۸۸۸۵ , ۸۸۹۴ , ۸۸۹۰ ,

رجايي