طرح های ویژه فروش

16 مگابیت با 2000 گیگ سطح ترافیک مصرف منصفانه -1 ماهه
 • سرعت : 16384
 • مدت : 1 ماه
 • حجم ترافیک : 2000 گیگ
 • 80 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  ♣ سرعت 3 مگابیت بعد از اتمام حجم منصفانه

  ♣ 2 تا 7 صبح ترافیک شبانه رایگان

  ♣ امکان خرید اشتراک بصورت 1،3،6،12 ماهه

8 مگابیت با 400 گیگ سطح ترافیک مصرف منصفانه -1 ماهه
 • سرعت : 8192
 • مدت : 1 ماه
 • حجم ترافیک : 400 گیگ
 • 50 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  ♣ سرعت 2 مگابیت بعد از اتمام حجم منصفانه

  ♣ 2 تا 7 صبح ترافیک شبانه رایگان

  ♣ امکان خرید اشتراک بصورت 1،3،6،12 ماهه

4 مگابیت با 180 گیگ سطح ترافیک مصرف منصفانه -1 ماهه
 • سرعت : 4096
 • مدت : 1 ماه
 • حجم ترافیک : 180 گیگ
 • 40 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  ♣ سرعت 1 مگابیت بعد از اتمام حجم منصفانه

  ♣ 2 تا 7 صبح ترافیک شبانه رایگان

  ♣ امکان خرید اشتراک بصورت 1،3،6،12 ماهه

3 مگابیت با 120گیگ سطح ترافیک مصرف منصفانه -1 ماهه
 • سرعت : 3072
 • مدت : 1 ماه
 • حجم ترافیک : 120 گیگ
 • 35 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  ♣ سرعت 512 کیلوبیت بعد از اتمام حجم منصفانه

  ♣ 2 تا 7 صبح ترافیک شبانه رایگان

  ♣ امکان خرید اشتراک بصورت 1،3،6،12 ماهه