طرح های ویژه فروش

بسته اینترنت پرسرعت نارنجی
 • سرعت : 12مگابیت
 • مدت : 12 ماه
 • حجم ترافیک : 72 گیگ
 •  ماهیانه فقط 8000 تومان!

 • 96 هزار تومان 150 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۰۰۰ تومان

  محدودیت مصرف ماهیانه ندارد!

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   

بسته اینترنت پرسرعت سبز
 • سرعت : 12 مگابيت
 • مدت : 6 ماه
 • حجم ترافیک : 35 گیگ
 • ماهیانه فقط 5800تومان !

 • 35 هزار تومان 100 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۰۰۰ تومان

  محدودیت مصرف ماهیانه ندارد.

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   

بسته اینترنت پرسرعت آبی
 • سرعت : 12مگابیت
 • مدت : 6 ماه
 • حجم ترافیک : 15گیگ
 • ماهیانه فقط 3000 تومان!

 • 18هزار تومان 90 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۰۰۰ تومان

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   

بسته اینترنت پرسرعت بنفش
 • سرعت : 12 مگابیت
 • مدت : 1ماه
 • حجم ترافیک : 5 گیگ
 • ماهیانه فقط 5000 تومان!

 • 5000 تومان 5000 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

  تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۰۰۰ تومان

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس