برای بهره مندی از این هدیه کافیست:

  • مشترک عصر آنلاین شوید.
  • دوستان یا آشنایان خود را به جهت خرید اینترنت پر سرعت معرفی کنید.
  • شماره اشتراک خود را جهت ثبت نام اولیه در اختیار دوستان خود قرار دهید.

بلافاصله پس از شروع قرارداد مشترک جدید، تخفیف فوق به حساب بستانکاری  معرف اضافه خواهد شد.


نکته:

هدیه فوق شامل معرفی کاربران قدیمی عصر آنلاین نیست.

در صورت انصراف مشترک جدید قیل از شروع قرارداد ، هدیه ای(امتیاز) به معرف تعلق نخواهد گرفت.

خرید سرویس رایگان شامل هیچ گونه امتیازی برای معرف نخواهد شد.

اعلام شماره اشتراک معرف از سوی مشترک جدید ضروری است و در صورت عدم اعلام در زمان ثبت نام ، معرف از امتیاز بهره مند نمی شود.